Nieuws

NieuwsLaatste ontwikkelingen Stadsbelang Axel

Notulen Openbare Vergadering 18 maart 2024

Notulen openbare vergadering Stadsbelang Axel Maandag 18 maart 2024 vanaf 19.30 uur De Halle Axel

Aanwezig                                                Afwezig met kennisgeving
Irene Cappon Voorzitter                         Miranda ‘t Gilde Bestuurslid
Don Goosen Penningsmeester
Dominique de Blok Secretaris
Henny van Regenmortel Bestuurslid
Kees de Pooter Bestuurslid
Patrick Wieland Bestuurslid

Genodigden
Jurgen Vervaet Wethouder
Jeroen de Buck Wethouder
Nancy Herwegh Wijkcoördinator
Piet de Bruijne Wijkagent

1. Opening
Voorzitter opent de openbare vergadering en heet iedereen welkom.


2. (Ingelast) stand van zaken (tijdelijke) huisvesting statushouders binnen gemeente Terneuzen en Axel in het bijzonder
Jurgen Vervaet: op zoek naar plaats voor statushouders. Verplichting om 75 mensen op te nemen in onze kernen. Komen binnen, aanwijzing huis, via Woongoed, via Clavis, gepaste woning aanbieden. Kunnen niet voldoen aan de verplichting. Contact gekomen met voormalig hotel aan de Markt Axel. Op bezoek geweest om te beoordelen of deze plaats veilig en conform richtlijnen is. Verschil tussen asielzoekers, statushouders en arbeidsmigranten. Er is geen sprake van asielzoekers. Gemeente zoekt huisvesting voor mensen verplichting vanuit de overheid. Er is nu een hotelregeling, zes maanden onderbrengen in een appartementsgebouw of soortgelijk.

Het is commotie ontstaan, zingt rond in de gemeenschap, roddelcircuit helaas ontstaan. Over een week of over twee weken in het college bespreken. Licht staat op groen. 16 personen is het plan. 16 kamers, gemeenschappelijk kamers, keuken, buitenverblijf boven.

Vanuit publiek regelmatig onenigheid geweest, diverse keren politie ingeschakeld. Kerkstraat sigarettenpeuken, over poort gegooid, in het begin regelmatig moeten schakelen. Henk (eigenaar pand) heeft wel adequaat gereageerd.

16 personen, meerderjarigen. In hoofdzaak alleenstaande mannen; geen werk. Vanuit Ter Apel, 2 jaar op een veldbed geslapen. Zorg vanuit het publiek, twijfels over dat dit geen zes maanden gaat duren, maar zeker meerdere jaren.

Verschil met vorige bewoners: zij hadden wel werk. Deze mensen hebben geen werk, wat doen ze hele dag? Wethouder Vervaet: begeleiding via gemeente, toezicht schoonmaken, onderhoud, mensen begeleiden, inburgering. Hij vraagt verdraagzaamheid aan iedere burger.

Henk en Raymond, eigenaren panden oude Rabobank en oude hotel. In het begin scherp gekeken, ook politie ingeschakeld om problemen te voorkomen. Sigarettenpeuken is ook bekend, elke week geveegd in opdracht van de eigenaren, ook de peuken van de weekendbezoekers Noordstraat. “We doen ons best om het netjes te houden”.

Geluidsoverlast wordt kort gestuurd.

Gezinswoningen zijn niet voorradig en zeker niet voor alleenstaanden.

Je hoort wel eens dat groepen niet altijd niet goed mixen. COA organiseert dit voor de gemeente. Ze proberen een match te maken, maar gemeente heeft daar geen invloed op.

Jurgen: we lopen vooruit, plannen zijn nog niet goedgekeurd. Vraag is duidelijk gesteld zodat je kunt anticiperen.

Mensen mogen 6 maanden in hotelregeling zitten, vanuit Ter Apel, komen naar hier. Het kan zijn, dat het ‘vastloopt’ met woningen, kunnen langer, zelfs twee jaar zitten, maar gaan dan huren.

Het blijft continu vol met 16 personen voor voorlopig twee jaar. Als mensen verhuizen, wordt deze plek ingevuld met iemand anders uit Ter Apel.

Afgesproken met gemeente 1 jaar, met optie om nog 1 jaar te verhuren. Gefinancierd vanuit COA aan gemeente.

Als mensen geen werk hebben, mensen gaan zich vervelen. Dan blijft de omgeving niet netjes.

Arbeidsmigranten is een ander verhaal. Huizen verhuren aan 4, 5, 6 mensen. Binnenkort beleid gemeente om strenger te handhaven. Vele woningen waar dit van toepassing is.

Hoe gaat de gemeente verder communiceren? 10 april wordt een inloopavond georganiseerd in principe. Als college bevoegdheid heeft gegeven. Misschien zijn er dan al bewoners.

Cultuurverschillen zijn een zorg vanuit omwonenden. Bijvoorbeeld: Hoe gaat men om met vrouwen? Normen en waarden van Nederland? Hoe gaan we hiermee om in Nederland? Inburgering is heel belangrijk volgens de wethouder.

Vanuit publiek: denken in oplossingen: Wie gaat ze begeleiden? Kan lastig zijn, bijvoorbeeld analfabeet. Verdiep je in mensen.

Docent inburgering: het is ook een verrijking: maak contact met mensen, die je niet kent. Wij kunnen ook veel leren van andere culturen.

Henk: Ik hoor het aan. Initiatief: als mensen komen, er bovenop zitten. We houden een open huis met appeltaart en koffie. Elkaar leren kennen. Kennismaking, uitnodiging. Interesse in elkaar tonen.
Vraag blijft: Wie moeten we aanspreken, wie begeleidt ze.

Publiek: we denken dat die mensen niets doen. Wethouder: Deze mensen mogen werken, statushouders. Als ze in Terneuzen wonen: zijn burgers zijn zoals u en ik.
Ze worden begeleid. Helaas is er van nature argwaan naar overheid.

Gezinshereniging? Er komt een na-reizend gezin.

Om 20.00 uur verlaat Jurgen Vervaet de vergadering, met dank voor zijn aanwezigheid vanuit Stadsbelang.

3. Voorstellen nieuwe wijkagent Piet de Bruijne
Piet stelt zichzelf voor: 62 jaar, rasechte Axelaar Hij heeft het wijkagentschap overgenomen van Mark Jansen. Door krapte op de arbeidsmarkt is de rol van wijkagent aanzienlijk kleiner geworden en worden deze taken uitgevoerd naast de functie van agent.
Bij de politie zien we, dat sociale problemen toenemen, ook in Axel. Helaas moet er soms nee verkocht worden, hij begrijpt dat dit vervelend is, maar de politie kan helaas niet alles oppakken. Inmiddels de moskee bezocht en een gesprek gehad bij de Rattlesnakes. Piet zegt toe om bij de toekomstige openbare vergaderingen aanwezig te zijn in Axel.

4. Notulen openbare vergadering d.d. 13 november 2023
Notulen zijn terug te vinden op de website.
Op punt 8 wordt vanuit de zaal opgemerkt, dat diverse locaties voor senioren zijn gesloten.

5. Mededelingen / bestuurswissel
- Ieder heeft consumptiemuntje gekregen, aangeboden door gemeente Terneuzen.
Als men verder nog wat wil nuttigen, is dat voor eigen rekening.
- Afgelopen maand heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden: Paul van Hecke heeft zich teruggetrokken uit het Stadsbelang. Penningmeesterschap is overgenomen door Don Goosen naast de portefeuille ‘wonen en verkeer’.
Eva Cuyle heeft Stadsbelang verlaten en is vervangen door Miranda ’t Gilde met portefeuille ‘ondernemers’.
- Singelweg – telslang meting verkeersbewegingen wordt opgevolgd.
Worden gepubliceerd, er komen geen acties.

6. Ingekomen/uitgedane post
- Camperplaats Kinderdijk: diverse klachten, vergoeding niet in verhouding met locatie langs de weg. Er is overleg met gemeente.
- Beelden in Axel, verzoek om te reinigen.
Gemeente koopt kunst aan, dus is er onderhoudsplicht vindt Stadsbelang.
Alle beelden in Axel, beeld in Koewacht, schoonmaken.
Gemeente: Er komt compleet nieuw onderhoudsplan, specialistisch werk, wordt uitbesteed aan extern bedrijf.
- Er is een initiatief opgestart om afval op te ruimen in combinatie met wandelen op iedere eerste zaterdag van de maand, start voor de bibliotheek om 10.30 uur. Gestart in de winter, weer wordt nu mooier, meer reclame maken zodat meer mensen meehelpen. Er zijn grijpers te leen van Natuur & Zo. Mooi burger initiatief. Gratis afvalgrijpers zijn ook te verkrijgen bij de gemeente.

7. Klankbordgroep Ontwikkeling winkelhart
Wethouder de Buck: Centrumgebied is Szydlowskiplein en ontwikkelingen daar.
Er is budget vrijgemaakt. Afgelopen maanden hebben de wethouders Vervaet, van Hulle en de Buck gesproken met ondernemers. Gemeenteraad doet een oproep aan college om diverse visies aangaande het centrum Axel samen te voegen.
Gebiedsvisie heeft nu prioriteit en daarna het plan Szydlowskiplein en het plein voor het stadhuis. Dit dient een zorgvuldig proces te zijn, er is veel informatie opgehaald bij de ondernemers.
Terrein Gregorius aangekocht door gemeente. Hoe gaan we dat invullen? Ook een zorgvuldig traject, met de bewoners van de Walstraat en ondernemers centrumgebied.
Twee verschillende zaken, maar staan met elkaar in verbinding.

8. Parkeerterrein Gregorius/overleg Walstraat
Voor de buurtbewoners Walstraat is al een inloopavond georganiseerd. Aansluitend is gesproken met de gemeente over het voorstel en is een reactie op gegeven. Wensen zijn bijvoorbeeld naast een parkeerterrein, werken met parkeervergunningen, eenrichtingsverkeer i.v.m. verkeer naar sporthal, school, huisartsenpost, moskee, bakkerij en Family.
Vanuit de gemeente wordt aangegeven, dat er nog geen beslissing is genomen en dat een nieuwe bijeenkomst wordt georganiseerd. In de parkeernota is wel opgenomen, dat er geen vergunningensysteem komt in Axel.
Eigenaar pand Walstraat geeft aan niet eerder te zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst. Gegevens met wijkcoördinator worden uitgewisseld.
We moeten zien te voorkomen dat een ‘waterbed effect’ ontstaat. Gemeente: overleggen vinden plaatsen, er moet samenhang zijn in de verschillende plannen. In aantal zouden we er in parkeerplekken vooruitgaan. Om een duidelijke visie vast te stellen moet men pandeigenaren meenemen in dit verhaal, bewoners Walstraat en ondernemers.
Vanuit de zaal wordt geïnformeerd bij de wijkcoördinator naar de verplaatsing van de invalideplaats bij de sporthal, van de eerste parkeerplaats naar een ‘tussen parkeerplaats’.

9. Klankbordgroep Pumptrackbaan
In 2023 is de baan geopend, klankbordgroep bij betrokken, evaluatie oktober 2023, er staan nog wat vragen en/of acties open. Diverse omwonenden ervaren dit als een open einde. Overlast wordt voornamelijk ervaren na 22:00 uur. Het gaat om zaken, die niet bij/op de baan horen: geluidsoverlast, vuurwerk afsteken, scooters over de baan, er is ook al een auto gesignaleerd. Dit geeft zorgen bij de omwonenden, zeker nu het voorjaar in aantocht is.
Voor de volgende zomer dient de gemeente nog zaken te regelen: Overleg met politie, boa’s, aan-z. Wat is de status?
Als mensen melding willen maken doe dan een MOR-melding. Het voelt nu alsof ze niet gehoord worden.
Oproep aan de gemeente: Luister naar je burgers, zoek naar concrete oplossing.
Burgers willen gehoord worden.
Wijkcoördinator: Er zijn omen neergelegd om auto’s op het terrein te voorkomen. Bezig permanente oplossing te zoeken voor toegang. Gezamenlijk preventief aanspreken door aan-z en Boa’s.

10. Ontwikkeling openbaar vervoer
nformatieavond bij gemeente georganiseerd met alle belanghebbenden en daarbij was ook Provincie aanwezig. Huidige overeenkomst met busmaatschappij is verlengd tot december 2026. In Burgh Haamstede heeft een proef plaatsgevonden, deze is niet positief ontvangen, maar hier wordt wel lering uit getrokken.
Er zou één opstapplaats komen voor Axel aan Drieschouwen. Stadsbelang is het hiermee niet eens en heeft Hofplein als opstapplaats voorgesteld gezien de betere bereikbaarheid voor veel Axelaars.
Twee uren van te voren bellen voor belbus is teruggebracht naar één uur en bushaltes per kilometer.
Zoals er plannen nu liggen, lijkt het niet zo slecht als aanvankelijk werd verondersteld.
Stadsbelang blijft betrokken.
Wethouder de Buck haalt het verschil tussen scholierenvervoer en busvervoer nog een keer aan.

11. Vragen halfuurtje
- Bewoners Oude Spoorbaan: nieuwe wijk, lantaarnpalen geplaatst, maar branden nog steeds niet. Wijkcoördinator pakt dit op.
- Vorig jaar zijn glasbakken geplaatst bij Tuinstraat. Deze containers worden verplaatst naar het (parkeer)terrein van Luitjens ter hoogte van het bushokje.
- Aan zijkant sporthal, speeltuintje: Is een modderpoel. Kunnen daar houtsnippers gestrooid worden? In de nieuwsbrief pumptrackbaan staat, dat dit opgehoogd moet worden.
- Toekomst brede school / openbare school in Axel?
De verwachting is, dat voor 2030 nog niet veel zal gebeuren.
Er ligt een Integraal huisvestingsplan, alle basisscholen moeten bouwkundig geïnspecteerd worden vanuit gemeente, kleurenkaart inzichtelijk maken, is een school toe aan verbouwing? Uiteindelijk krijgt het een politiek karakter, budget zal ook beschikbaar moeten zijn.
- Oproep vanuit Stadsbelang: Wij zijn op zoek naar bestuursleden.
- Opnieuw oproep: losse stoeptegel en kapotte lantaarnpaal = MOR melding
Daar is Stadsbelang niet voor.

12. Datum volgende openbare vergadering
Maandag 10 juni 2024.
Aanwezigen zijn van harte uitgenodigd. Agenda en notulen zijn terug te vinden op de website.

13. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en genodigden voor de inbreng en komst en de sluit de vergadering

Meer nieuws

SBA News Image
Notulen Openbare Vergadering 13 november 2023
Notulen Openbare Vergadering 13 november 2023 Lees verder
SBA News Image
Notulen Openbare Vergadering 19 juni 2023
Notulen Openbare Vergadering 19 juni 2023 Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten

Neem contact op

Om echt goed te kunnen functioneren, hebben we de hulp nodig van de inwoners van Axel. Wij proberen ogen en oren te zijn en zijn bereid waar mogelijk te helpen om problemen of misstanden op te lossen zover dat in ons vermogen ligt. Heeft u zorgen of ideeën? Neem dan contact met ons op. 

Contact opnemen