Nieuws

NieuwsLaatste ontwikkelingen Stadsbelang Axel

Notulen Openbare Vergadering 13 november 2023

Notulen openbare vergadering Stadsbelang Axel
Maandag 13 november 2023, De Halle Axel

Aanwezig                                                   Afwezig met kennisgeving
Irene Cappon Voorzitter                            Patrick Wieland Bestuurslid
Paul van Hecke Penningmeester             Eva Cuyle Bestuurslid
Dominique de Blok Secretaris
Don Goosen Bestuurslid
Henny van Regenmortel Bestuurslid
Kees de Pooter Bestuurslid

Genodigden
Frank de Hulle Wethouder
Nancy Herwegh Wijkcoördinator
Mark Jansen Wijkagent
Ronny den Exter Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
Jos Oude Kempers De Halle/Gregoriuscentrum

1. Opening
Voorzitter opent de openbare vergadering en heet iedereen welkom.
Afgelopen maand heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden: Henny is terug getreden als voorzitter en blijft bestuurslid. Irene is de nieuwe voorzitter en Dominique neemt het secretariaat over.

2. Notulen openbare vergadering d.d. 19 juni 2023
Notulen zijn terug te vinden op de website.

3. Mededelingen
- Stadsbelang Axel is vertegenwoordigd in diverse klankbordgroepen.
- Verkrotting heeft grote aandacht, we houden vinger aan de pols.
- Openbaar vervoer kern Axel wordt opgevolgd, vraagt lange adem.
- Aanvraag voor regenboog zebrapad is ingediend.
- Aanvraag invalidenparkeerplaats parking Luitjens is ingediend.
- Singelweg – telslang meting verkeersbewegingen wordt opgevolgd.
- Parkeerplaatsen KlusRijk zijn gegrond.
- Straatverlichting: MOR-melding indienen.
- Parkeerterrein op plaats Gregoriuscentrum: bewoners Walstraat, Evertsenstraat en Polenstraat hebben hun wensen in beeld gebracht: stratenplan, plattegrond, inhoudelijke opmerkingen parkeervergunningen en instellen éénrichtingsverkeer.
Plaatsen van afvalcontainers afgewezen door bewoners. Klankbordgroep met daarin o.a. bewoners wordt in het leven geroepen
Bewoners kunnen anticiperen op vergunningsaanvra(a)g(en).
- Wijkgerichte aanpak duurzaamheid: Dinsdag 30 januari a.s. om 19.00 uur bijeenkomst De Halle over verduurzamen woningen door Rabo en/of andere banken, gemeente, bouwkundigen. Denk aan: energiescan voor in aanmerking komende woningen, financieringsmogelijkheden, subsidiemogelijkheden en bijvoorbeeld oplossingen probleem vleermuizen.
Als meer informatie bekend is, wordt dit gedeeld op de website.

4. Ingekomen/uitgedane post
Irene: Zie hierboven

5. Toekomstige woonvisie sociale woningbouw
De heer Ronny den Exter van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen presenteert de ontwikkelingen rondom de sociale huurwoningmarkt in Zeeuws-Vlaanderen.

6. Woonzorgvisie
Deelgenomen aan woonzorgtafels: zelfstandig wonen, nieuwbouwplannen toetsen op levensloopbestendigheid. Er wordt gekeken naar initiatieven in Nederland, zoals hofjes. Woonzorgtafels worden 4x per jaar georganiseerd, Stadsbelang Axel volgt dit op.

7. Winkelhart Axel
Zitting klankbordgroep winkelhart: familie Luitjens, winkeliers, Stadsbelang, architecten, Axclusief, direct en indirect betrokken.
- Gentsevaartstraat: voorstel autovrij Stadsbelang Axel heeft zorg geuit in verband met aanwezigheid winkels, laden en lossen, kort parkeren.
- Ambulante handel: Wat vind de marktkoopman ervan?
- Toegezegd vanuit gemeente: vaste taxiplaats.
- Invaliden parkeerplaats toegezegd.
- Parkeercapaciteit is besproken, deel voor AH zal verdwijnen.
- Creëren looproute tussen Hofplein en winkelhart.
- Noordstraat: plannen om vanaf noorden (richting molen) alleen woningen. Winkels centreren aan de zuidkant (zijde Weststraat). Ook parkeerbeleid is een doorn in het oog.
Stadsbelang Axel neemt deel aan de overleggen en blijft hierbij betrokken.
Gestelde vraag / verzoek: Straten om het winkelhart, Walstraat, Polenstraat, van Halewijnstraat, Koestraat enz. meenemen in deze plannen. Jammer, dat het gezien wordt als twee gebieden. Het lijkt of verschillende dingen langs elkaar heen gaan: als gebied A wijzigt, heeft dit gevolgen voor gebied B. De verschillende visies moeten bijelkaar worden gebracht en tot één visie worden, waarin de meeste belanghebbenden zich kunnen vinden.

8. Gregoriuscentrum / De Halle
De heer Jos Oude Kempers geeft een toelichting over Gregoriuscentrum en De Halle.
In verband met verminderde inkomsten, stijging energiekosten, eventueel te vervangen dak, wens vanuit huurder voor één locatie is gekozen voor De Halle. De Halle wordt verbouwd en uitgebreid tot een multifunctioneel centrum, iedereen kan terecht in De Halle.
Voor Gregoriuscentrum zijn diverse kopers in beeld, voorkeur voor gemeente gezien de huidige en toekomstige samenwerking.
Aanvraag ingediend bij gemeente Terneuzen voor een grotere lift.
De verbouwing De Halle start naar verwachting maart 2024. Het plan is om vanaf januari 2025 gebruik te kunnen maken van deze faciliteit.
Deze keuzes zijn gemaakt om het ook voor de jonge bevolking in Axel aantrekkelijk te houden voor de toekomst.

9. Voortgang fietsen op rotonde en wegenplan Axel
Vanuit de landelijke richtlijn heeft Gemeente Terneuzen gekozen voor voorrang fietsers rotondes. Tijdsplan uitvoering is nog niet bekend.
GVV-plan: Fietsers een voorname plaats te geven in het plan. Fietspaden aanpassen, snelbaan voor fietsen, nog in onderzoek. Zuidsingel en Kanaalkade: aanpassing fiets- en voetpaden en wegen naar 30 km. ’s Morgens doorvoer vanuit Langeweg naarTractaatweg, ook veel gebruikt door vrachtverkeer. Ook ligt er een vraag over scheiding fietsers en voetgangers Kinderdijk.
Nancy vult aan route Kinderdijk – Zuidsingel en route Kanaalkade – Hulsterseweg worden in 2024 aangepakt.
Vraag: Zijn de cirkels op de weg te interpreteren als een rotonde? Dit zijn géén rotondes. Kijken naar de borden: of voorrangsweg of gelijkwaardige kruising.

10. Zorgen om goed OV vanaf 2025
De plannen OV zijn uitgesteld door Provincie Zeeland, Connexxion gaat door tot 2026, plannen worden heroverwogen. HUB mogelijk op het Hofplein? Vraag: Hoeveel verbindingen Axel met de rest van de omgeving? Deze informatie is niet paraat, er is eerder gesproken over een 1-uursverbinding. Nancy neemt deze ook mee.
Leerlingenvervoer staat hier los van. Stadsbelang Axel blijft dit opvolgen.

11. Pumptrackbaan
Ook de laatste klankbordgroep is bijgewoond door Stadsbelang Axel. De geopende baan heeft effect op de omwonenden, zorgen hierover zijn geuit, overlast geluid, scooters over de baan, auto gespot, na 22.00 uur tot de kleine uurtjes.
Gevraagd aan gemeente: problematiek gehoord te hebben; toestellen in beheer wordt gehouden totdat eerst nog naar bewoners te luisteren en problematiek opgelost wordt. Fatsoenlijk avondrust, kunnen slapen. Vanuit gemeente nog niets concreet teruggekoppeld. Laten we vooral kijken naar oplossingen, hoe kunnen we verder gaan? Stadsbelang Axel volgt dit op.
Mark (wijkagent): Voor de opening al meldingen overlast. In de praktijk blijkt, dat dit soort locaties bij start een aanzuigende werking hebben. Dit is een beeld, dat vaker te zien is bij speelplaatsen. Vaste ‘gebruikersgroep’ zal overblijven: door politie, handhaving, bewust maken van hoe gebruik je het, wat gebruik je? Deze groep maakt geen gebruik van de baan, wel samenscholing, met muziek. Binnenkort overleg gemeente en handhaving over plan van aanpak richting voorjaar.

Vragen:
- Afsluiting na bepaalde tijd? Eventueel zouden bewoners willen helpen met openen/sluiten.
- Direct omwonenden: afstand is veel kleiner, 16 meter; was toegezegd 40 meter.
- Klankkast sporthal weerkaats het geluid.
- Jongeren: fiets, brommer op de baan.
- MOR-meldingen maken.
- Na 22 uur, is niemand bereikbaar. Waar kunnen we terecht?
- Zorg handhaving in avonduren.
- Moeten toestellen nog dit jaar geplaatst worden? Laatste klankbordverslag. Nancy gaat dit navragen.
Vraag aan Mark:
Klopt het dat vuurwerkoverlast dit jaar eerder en/of harder is? Dit jaar zijn ze vroeg, erkent Nancy. Wordt daar iets meegedaan? Handhaving is lastig.
Trend per jaar: vuurwerk zwaarder, harder.
Bij politie mensen op die kijken naar internetsite waar aankoop.
Waar wordt het besteld, wie besteld het. Meer richting huiszoekingen.
Proberen de ‘groten’ eruit te pakken.
Meer aan de voorzijde te richten.

12. Vragenhalfuurtje
- Verlichting – status: Handelstraat / Beethovenstraat: is nog steeds kapot.
Ligt niet aan lantaarn, meer aan een jaar defect. Nancy: blijft openstaan.
- Parkeren op de stoep in de Händelstraat, veel na 17 uur en in het weekend. Nancy opnieuw oppakken.
- In het algemeen: veel straatverlichting defect. Bewoners moeten zelf MOR-meldingen maken.
- Mark Jansen heeft binnen de politie een andere functie aanvaardt, opvolger moet nog ingewerkt.
Meldingen Axel blijft hij volgen in de overgangsfase.
Veel meldingen van scooters, vooral rond Sydlowskiplein, zichtbaar dealen.
Successen geboekt, maar melden blijft belangrijk.
- Nu al hangjongeren onder de nieuwe luifels bij AH/Etos/Bruna.
- Bankjes speeltuinen – status nagevraagd. Beleid: moet niet altijd bankje staan. Uit meerdere kernen dezelfde vraag ontvangen, inventarisatie: samen met uitvoerders groen oppakken en waar nodig verbeteringen aan brengen, eerste kwartaal 2024.
- Pluim voor gemeente: vegen om 14 dagen
- Mozartstraat: stoep is niet teruggelegd na vertrek sociëteit.
- Walstraat ter hoogte van moskee: wordt drukker bezocht. Tijdens ramadan honderden mensen, veel buiten Axel, vanuit België te zien aan geparkeerde auto’s. Er zijn zorgen om (brand)veiligheid. Er is veel buiten te doen, voorzijde; brengt drukte en geluid met zich mee. Er zijn meerdere camera’s geplaatst, lijken gericht op de openbare ruimte. Vraag aan gemeente: Wat is beleid hieromtrent?
- Stadsbelang heeft de bewoners gevraagd een belangengroep met een woordvoerder aan te wijzen, hiermee kunnen we de zorgen evalueren en waar nodig het gesprek aangaan met de moskee, de gemeente of andere instanties.

13. Datum volgende openbare vergadering
Tweede maandag van de maart, juni en november 2024.(onder voorbehoud)
Aanwezigen zijn van harte uitgenodigd. Agenda en notulen zijn terug te vinden op de website.

14. Sluiting
De aanwezigen, genodigden worden hartelijk bedankt voor inbreng en komst en de voorzitter sluit de vergadering

Meer nieuws

SBA News Image
Notulen Openbare Vergadering 19 juni 2023
Notulen Openbare Vergadering 19 juni 2023 Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten

Neem contact op

Om echt goed te kunnen functioneren, hebben we de hulp nodig van de inwoners van Axel. Wij proberen ogen en oren te zijn en zijn bereid waar mogelijk te helpen om problemen of misstanden op te lossen zover dat in ons vermogen ligt. Heeft u zorgen of ideeën? Neem dan contact met ons op. 

Contact opnemen