Nieuws

NieuwsLaatste ontwikkelingen Stadsbelang Axel

Notulen Openbare Vergadering 19 juni 2023

Notulen Openbare Vergadering Stichting Stadsbelang Axel, 19 juni 2023, de Halle te Axel

Aanwezig:
Henny van Regenmortel, Voorzitter
Irene Cappon, Secretaris
Patrick Wieland, bestuurslid
Dominique de Blok, bestuurslid

Afwezig met kennisgeving:
Paul van Hecke, Penningmeester
Don Goosen, bestuurslid
Eva Cuyle, bestuurslid
Kees de Pooter, bestuurslid

Genodigden:
Nancy Herwegh, Wijkcoordinator
Mark Jansen, WijkagentAanwezig

Afwezig met kennisgeving:
Jeroen de Buck, wijkwethouder

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
   
 2. Notulen Openbare Vergadering van 20 maart jl.
 3. Mededelingen vanuit Stadsbelang en of vanuit de gemeente
  -      Woongoed is door ons uitgenodigd om uitleg te geven over de zgn. Componistenbuurt maar zij hebben         momenteel geen (nog) mededelingen
  -      Dhr. Oude Kempes, Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel, is door ons uitgenodigd om uitleg te geven         over de toekomst van het Gregoriuscentrum en de Halle, hij laat weten dat daar op het moment nog geen         (concrete) uitspraken over gedaan kunnen worden. Hij is echter wel aanwezig en is zo vriendelijk blijkt, om         vragen te beantwoorden indien mogelijk
  -      Onze voorzitter heeft een gesprek gehad met Elevantio: Zie onderstaand addendum.
  -      A.s. woensdag  is er in de Halle een voorlichtingsbijeenkomst over de plannen voor de toekomstige  inrichting         va het centrum van Axel
  -      Er zijn op dit moment desgevraagd nog geen nieuws over de parkeer -en mobiliteitsnota
  -      Wijkagent: Er is momenteel een inbraakgolf gaande, de politie vraagt alert zijn en direct te bellen als er zich         in uw buurt een verdachte situatie voordoet. Altijd. Dit is erg belangrijk, dit kan ook op Hoppler en de         buurtpreventie app
   
 4. Ingekomen stukken
  -      Een bewoner van de Singelweg heeft klachten over de hardrijden in die straat. De wedervraag was:
  Waar in de Singelweg, het 1e of 2e stuk vanuit het centrum? De secretaris zal vragen waar het om gaat.
  Er gaat dan gekeken worden of een telslang een oplossing is, deze meet niet alleen hat aantal voertuigen, maar ook wat voor voertuigen en de snelheid. De wijkagent gaat dit voorleggen bij de specialisten en kijkt daarbij ook naar lasercontroles door de politie op snelheid.  Dit is volgens de gemeente niet altijd mogelijk i.v.m. de weg inrichting, als die niet voldoet dan kunnen er geen metingen gericht worden, maar het heeft nu toch de aandacht.
  Stadsbelang zal dit de komende maanden monitoren en in de volgende openbare vergadering weer aan de orde stellen
 1. Vragenuurtje
  -      Er is een vraag gerezen over de parkeerplaatsen naast Aldi, de secretaris zal de ingekomen e-mail hierover         doorsturen naar de gemeente
 • Wordt er gehandhaafd bij de Pumptrackbaan? Wijkagent: Ja er wordt al wel gehandhaafd. Er komt ook nog een bord met huisregels.
 • Is er een plan voor Axel, als er geld over is om te besteden, zo ja, hoe dan. Hoe is de verhouding met andere kernen. Denk aan bijv. vergroening of reserveer voor de toekomst. Antwoord van de voorzitter: Dit is een politieke besluit. Maar alle kernraden staan met elkaar in contact, we zullen dit wel aankaarten. Stadsbelang zal aan wethouder de Buck vragen hoe deze gelden/overschotten verdeeld worden
 • In het kader van Burgerparticipatie is het wenselijk als de brede school er komt, de gemeente moet wel de omwonenden er (tijdig) bij betrekken. Stadsbelang wordt hier sowieso bij betrokken.

Gregoriuscentrum en parkeerprobleem: Waarom moet het Gregoriuscentrum weg? Qua parking is er toch ook nog het Hofplein. Er zijn al 2 locaties gesloten, het is jammer om een derde te verliezen.

 • Voorzitter: Parkeeronderzoek geeft aan dat Axel geen parkeerprobleem heeft behalve op zaterdag, dus dit is niet de reden. Inmiddels ligt het bij de gemeenteraad of het pand al dan niet aangekocht wordt, maar in dat geval zal de gemeente dan wel Luitjens het kopen en slopen. Het is evenwel niet in beton gegoten dat er een parking komt. Dhr. Oude Kempes, voorzitter Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel: men zal gezamenlijk naar buiten treden, op dit moment is er nog niets over te zeggen. In de eerste instantie zal  de gemeente dan wel Luitjens het willen kopen en slopen. Een groot aantal clubs en verenigingen komen niet meer wegens gebrek aan leden. Het pand is lek, dat kost kapitalen om te onderhouden. De grootste huurder wil één nieuwe locatie. De Halle kan uitgebreid worden en goed geoutilleerd worden met o.a. een goede lift. De Halle zal  een gebouw 2.0 worden, met alle benodigde voorzieningen. Dit zal voor Axel een grote aanwinst zijn.
 • In de Händelstraat wordt er continu op de stoep geparkeerd. Wijkagent: Meldt dit soort dingen bij handhaving. Ook stadsbelang zal dit aankaarten, de gemeente is hiervan inmiddels ook op de hoogte.
 • Losse kabels en kapotte straatverlichting kan men melden via een MOR op de website van de gemeente terneuzen.
 • Melding: In de Mecklenburgstraat wordt veelal tegen het verkeer ingereden. De wijkagent heeft hier notitie van gemaakt
 • De glasbakken die tijdelijk in Gentsestraat staan, staan daar niet bepaald verkeersveilig. De wijkcoörinator maakt hier een melding van
 • Gaan alle scholen over naar de Brede school? Antwoord: Nee er gaan 3 scholen over, de Sterrenpracht zal niet opgaan in de Brede school
 • Kunnen er bankjes bij speeltuin in Ferdinandstraat en de Elzasstraat komen. In de Beethovenstraat is één bankje maar dat staat bij de straatkant, ver bij de vijver vandaan, waar de kinderen spelen. Kan hier een bankje bij komen dichterbij de vijver? De wijkcoördinator neemt dit mee

  6. Openbaar Vervoer:
  De secretaris legt uit dat Stadsbelang bij de gemeente een voorstel heeft ingediend, om de enige bushalte die aan Axel is toebedeeld (de zgn. Hoofdhub), aan het Hofplein de plaatsen en niet op Drieschouwen, zoals de Provincie van plan is. Aan het Hofplein, zo stelt zij kunnen laadpalen geplaatst, een P+R, een fietsenstalling en overdekte abri’s. De gemeente heeft hierop enthousiast gereageerd en dit plan als zodanig meegenomen naar de provincie. Naar verluidt zijn de reacties positief, maar moet er wel gekeken worden naar o.a. de aan -en uitrij route. Hopelijk worden hiermee de grootste zorgen gedeeltelijk weggenomen. Ook blijft uiteraard het plan om overal in Axel op elke kilometer een opstaphalte te plaatsen.
 1. Verkrotting:
  Stadsbelang stelt wederom vragen over de verkrotting in het centrum en refereert hierbij aan een artikel in het  ZVA, waarin staat dat eigenaren van panden die erg slecht zijn onderhouden in aanmerking kunnen komen voor subsidie om deze panden op te knappen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Er komt een nieuw leegstandsoverleg. De gemeente kan wel handhaven op het bouwbesluit, maar nu gaat dit i.s.m. met een toezichthouder. Al eerder doorgestuurde voorbeelden komen ook weer ter sprake.
   
 2. Website:
  Deze zal eind juni te raadplegen zijn. Behalve de notulen, staat hier nieuws op, lopende projecten, de Noodcontactkaart etc.

De volgende openbare vergadering is op 13 november om 19:30 uur in de Halle te Axel

Sluiting

Addendum uit reactie van Gemeente Terneuzen en Elevantio:
In juni 2020 heeft de gemeenteraad het integraal huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen vastgesteld. Het IHP geeft richting aan de onderwijshuisvestingsopgaven voor de korte, maar ook de lange termijn. 
Het IHP kunt u beschouwen als een beleidsplan. Elke vier jaar actualiseren wij het IHP. In 2024 zullen we de scholen in de gemeente Terneuzen opnieuw beoordelen.

Voor wat betreft de scholen in Axel staat in het IHP dat drie basisscholen in de toekomst mogelijkheden zien om te krimpen naar twee scholen onder één dak.  Dit zou vragen om nieuwbouw op een nader te bepalen locatie.

Er is nog geen duidelijkheid ten aanzien van het fuseren van scholen. Dit zal Elevantio met betreffende basisscholen eerst nader verkennen en onderzoeken.  Dat traject zal zeer zeker enige tijd in beslag nemen. Pas in de fase daarna volgt mogelijk een huisvestingsvraagstuk.  Bij de herijking van het IHP in 2024 beoordelen we de scholen in de gemeente Terneuzen. We moeten daarbij zorgvuldige afwegingen maken met inachtneming van de verantwoordelijkheden zoals gesteld in de wet op het primair- en voortgezet onderwijs.

Meer nieuws

SBA News Image
Notulen Openbare Vergadering 13 november 2023
Notulen Openbare Vergadering 13 november 2023 Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten

Neem contact op

Om echt goed te kunnen functioneren, hebben we de hulp nodig van de inwoners van Axel. Wij proberen ogen en oren te zijn en zijn bereid waar mogelijk te helpen om problemen of misstanden op te lossen zover dat in ons vermogen ligt. Heeft u zorgen of ideeën? Neem dan contact met ons op. 

Contact opnemen