Koersplan Stadsbelang Axel

Koersplan Stadsbelang AxelKoersplan 2023

Koersplan

Jaarlijks sturen we het koersplan bij. In het koersplan geven we gevraagd en ongevraagd advies over de stad Axel met als doel Axel op de kaart te zetten en te houden. Dit doen we in samenspraak met de bewoners van Axel en de instanties en bedrijven die hier gevestigd zijn. Wij zijn erkend gesprekspartner van o.a. gemeente Terneuzen, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Stichting aan-z en ondernemersvereniging Axclusief.

Met de Stichting Stadsbelang Axel focussen we in het koersplan op een aantal aandachtsgebieden:

 • Huisvesting
 • Vestigingsklimaat voor ondernemers
 • Verkeer/ bereikbaarheid/ mobiliteit
 • Veiligheid
 • Recreatie
 • Voorzieningen
 • Onderwijs
 • Zorg
 • Jeugd
 • Communicatie

Huisvesting

We zullen ons inspannen om er voor te zorgen dat er voor bestaande en toekomstige inwoners van Axel voldoende sociale woningen en voldoende vrije sector woningen gebouwd worden en dat verkrotting tegen gegaan wordt. We doen dat door in overleg te gaan en te blijven met de Gemeente en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.
Concreet aan de orde is dat een deel van de componistenbuurt in Axel wordt herbouwd. Dit roept de vraag op of de huidige bewoners uiteindelijk kunnen blijven wonen op de plaats waar ze nu wonen en de vraag waar ze al dan niet tijdelijk (in of buiten Axel!) gehuisvest worden. We zijn hierover in overleg met Woongoed Zeeuw-Vlaanderen.
Ook is het de vraag of er voldoende vrije sector woningen gebouwd worden. Met voldoende aandacht voor levensloopbestendige woningen. Dit moet blijvend op de agenda staan in het overleg met de gemeente Terneuzen.
Is er grond beschikbaar / hoe gaan je daarmee om? bespreken toekomst / beleidslijnen uitzetten

Stichting Stadsbelang Axel legt de focus op voldoende huisvesting in de stad Axel met als belangrijkste speerpunten. 

 • Voldoende sociale woningen
 • Voldoende vrije sectorwoningen
 • Voldoende levensloopbestendige woningen en starterswoningen
 • Het tegengaan van verkrotting

Dit doen wij door regelmatig en goed overleg met de gemeente Terneuzen en Woongoed. Op dit moment ligt de focus op nieuwbouw en renovatie in delen van de componistenbuurt. 

Huisvesting

Vestigingsklimaat voor ondernemers

Om de stad levendig en relevant te houden is het belangrijk dat deze aantrekkelijk is en blijft voor ondernemers en bedrijven. Wij zetten Axel op de kaart als ideale stad om te vestigen voor ondernemers en bedrijven, door de centrale ligging in Oost Zeeuws-Vlaanderen. In de kern is voldoende ruimte beschikbaar voor winkels en buiten de kern is het ideaal voor industrie. 

In overleg met Axclusief (we kunnen daardoor elkaar versterken) houden we de vinger aan de pols om er voor te zorgen dat er kwalitatief voldoende ruimte is voor (toekomstige) ondernemers. Dit gaat dan met name om voldoende ruimte voor industrie buiten de kern en ruimte voor winkels binnen de kern van Axel.
Axel heeft een centrale ligging in met name oost Zeeuws-Vlaanderen. Dit trekt winkelend publiek aan uit de wijde omgeving. Actueel zijn de volgende thema’s: voldoende parkeergelegenheid; de plannen van de familie Luitjens om de “binnenstad” te hervormen; de verkrotting van bv de gebouwen panden aan de noordkant van de Noordstraat.
Het is wenselijk dat we hiervoor de gemeente blijvend zullen benaderen.

Hoe en wanneer wordt bijvoorbeeld de Zeestraat gesaneerd/veranderd en door wie?

We werken momenteel aan:

 • Voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor wonen, werken en winkelen
 • Hervorming van de binnenstad
 • Tegengaan van verkrotting aan de noordkant van de Noordstraat
 • Plannen voor de Zeestraat

 

Vestigingsklimaat voor ondernemers

Bereikbaarheid, verkeer en mobiliteit

 • Verkeer/ bereikbaarheid/ mobiliteit/ Openbaar vervoerDe stad Axel moet toegankelijk en bereikbaar blijven zowel met auto als Openbaar Vervoer.
  Op het gebied van bereikbaarheid, verkeer en mobiliteit werken we aan:


  - In overleg met gemeente aandacht blijven vragen over voldoende parkeergelegenheid voor winkelend publiek en voor de (tijdelijke) bewoners van de nieuw te realiseren van appartementsgebouwen in het centrum van Axel. Dit ook in relatie met de plannen om het centrum te herschikken.
  -Verkeerstromen blijven monitoren. Inwoners stimuleren om vooral overlast op de wegen te melden bij bv de politie. Zorgen dat de contactkaart en app bij alle inwoners bekend is.
  -In het overleg met gemeente en/of provincie het openbaar vervoer aankaarten. Het gaat dan om voldoende opstapplaatsen voor de bus in stand te houden. En natuurlijk voldoende buslijnen die op geregelde/aanvaardbare tijdstippen door Axel gaan.
  Wij maken ons sterk voor een HUB aan het Hofplein. Hier kunnen bushokjes staan, een fietsenstalling, laadpalen en een P+R
Bereikbaarheid, verkeer en mobiliteit

Veiligheid

Een leefbare stad is een veilige stad. Daarom werken we aan de veiligheid.

In overleg met de gemeente knelpunten zoals de rotondes bij de Kanaalkade/Zuidsingel en die aan de Nieuwendijk aan te pakken.
De twee fietspaden aan de Kinderdijk veranderen in één fietspad aan de ene zijde en één voetpad aan de andere zijde.
Bewoners stimuleren om overlast op wat voor gebied dan ook te melden in bv een MOR-melding of bij politie, gemeente, Stadsbelang. We zullen aan politie en gemeente de vraag stellen of in die  meldingen een patroon is te herkennen. En zo ja, wat ze van plan zijn om daar aan te gaan doen en (merkbaar)te handhaven
Ook de geluidsoverlast i.v.m. het motorcrossterrein dient onder de aandacht te blijven. We zullen onderzoeken hoe het met de vergunning hieromtrent is gesteld.
Er zijn zorgen voor goede randvoorwaarden pumptrackbaan = overlast monitoren veiligheid/welzijn

 • Stimuleren van het melden van overlast door inwoners. Zowel bij politie, de Gemeente en Stichting Stadsbelang Axel 
 • Patronen in meldingen herkennen en hierop inspelen 
 • Geluidsoverlast monitoren en vergunningen nalopen 
 • Werken aan verkeersveiligheid
Veiligheid

Recreatie

Recreatie is belangrijk. Hiermee staat Axel goed op de kaart door vele activiteiten en faciliteiten op het gebied van recreatie, zoals het zwembad, de golfbaan, paardrijden, wandelgebieden, de waterrijke omgevingen zweefvliegen, motorcross, tennis, voetbal en andere sportmogelijkheden. Hierbij focussen we op het blijven aanbieden van voldoende parkeergelegenheid om dit te blijven faciliteren. 

Axel staat er om bekend dat er op dit gebied veel te doen is. Denk hierbij aan:  zwembad, golfbaan, paardrijden, zweefvliegen, motorcross, voetbalvelden, tennisbanen, een groot wandelgebied, pumptrackbaan, waterrijk gebied (grote hengelvereniging) etc.
Toch vragen we ons af of er niet meer waterrecreatie mogelijk zou zijn dan alleen vissen. Mag je hier bijvoorbeeld suppen of kanoën. We gaan dit onderzoeken.
Er moet gekeken worden of er behoefte is aan een grote speeltuin en zo ja, waar die dan moet komen: Grote gat van Axel staat niet iedereen achter / locatie verzinnen

Horeca voorziening in de buurt voor ouders

Moet het een grote speeltuin zijn? Parkje aan Crijnssenstraat?

Waarom niet meerdere kleinere speeltuinen?

Recreatie

Voorzieningen

Goede voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van Axel.

Hierbij is actueel de relatie tussen het plan van de familie Luitjens om de binnenstad te herschikken, het parkeeronderzoek en de eventuele sloop van het Gregoriuscentrum. Wat betekent dit voor De Halle? We zullen ons inspannen om bij dit hele proces betrokken te blijven.
Missen we in Axel een grote(re) speeltuin? Op korte termijn met de gemeente in overleg om dit aan te kaarten.

Voorzieningen

Onderwijs

Alle schoolgebouwen in Axel zijn 40 jaar of ouder. Dat betekent dat er wordt nagedacht over nieuwbouw. Wordt dit een brede school op één locatie? We willen graag betrokken blijven bij het proces hieromtrent door in overleg te blijven met gemeente, Elevantio en directies van de individuele scholen. Er is nog geen IHP (integraal huisvestingsplan)
Ook een punt van aandacht is de veiligheid rondom de scholen. Verkeersstromen en parkeren bij de openings- en sluitingstijden van de scholen.

Onderwijs

Zorg

Zorgvoorzieningen dicht bij huis zijn essentieel voor de leefbaarheid. Monitoren of de bestaande voorzieningen blijven bestaan; er nieuwe voorzieningen nodig zijn of dat uitbreiding  van bestaande voorzieningen noodzakelijk is

 Dus focussen we op:

 • Behoud van bestaande voorzieningen
 • Inspelen op nieuwe voorzieningen en de nut en noodzaak hiervan 
 • Uitbreiden van bestaande voorzieningen indien mogelijk

Dit doen we in overleg met SVRZ, de Tragel, aan-z en andere instanties. 

Zorg

Jeugd

Om jonge gezinnen in de stad Axel te houden en te stimuleren leggen we focus op jeugd. Wij vinden dat er voor jeugd tot en met 18 meer mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld met een speeltuin of de inmiddels gerealiseerde  pumptrackbaan. Daarbij letten we op veiligheid, beperken van overlast en parkeren in samenwerking en overleg met omwonenden. Door samen te werken met de scholen bekijken we waar de wensen van de jeugd liggen als het gaat om voorzieningen en welke zorgen er zijn over veiligheid en dergelijke. Door jeugd voorzieningen te geven focussen we samen met aan-z en jongerenwerkers op het tegengaan van hangjongeren en de overlast die hiermee samenhangt. 

 

Jeugd

Communicatie

Communicatie is van groot belang. Zowel met de instanties als met de inwoners. We willen hier het gesprek mee blijven voeren en onderzoeken hoe de communicatie zo effectief mogelijk georganiseerd kan worden. Zo is iedereen die dat wil op de hoogte van de plannen en de werkzaamheden van Stichting Stadsbelang Axel. 

Communicatie

Neem contact op

Om echt goed te kunnen functioneren, hebben we de hulp nodig van de inwoners van Axel. Wij proberen ogen en oren te zijn en zijn bereid waar mogelijk te helpen om problemen of misstanden op te lossen zover dat in ons vermogen ligt. Heeft u zorgen of ideeën? Neem dan contact met ons op. 

Contact opnemen